FRANSA

Başkent: Paris

Resmî dil(ler): Fransızca - 11 Fransa dili (bölgesel)

Para birimi:    Avro (€) 6, CFP Franc 7

Zaman dilimi: CET 2 (UTC+1)

Internet TLD: .fr 8

Telefon kodu: 33

Fransa 543.945 km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa’da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Kara sınırları Avrupa ana kara ve İber Yarımadası’na bitişiktir. Kara suları ise Akdeniz’e, Atlas Okyanusu’na, Manş denizine ve Kuzey denizine dayanır. Sınırları 2.889 km uzunluğundadır. Fransa altı ülke ile komşu olup, kuzeyde Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya ve İsviçre, güney doğuda İtalya, güney batısında ise İspanya bulunmaktadır.

Nüfus ve İşgücü Yapısı

Ülkenin nüfusu 2013 yılı için 65,6 milyondur. Nüfusun %77,4 ü kentlerde yaşamakta olup ülkenin en büyük kentsel yerleşim merkezi toplam ülke nüfusunun %16’ sını barındıran Paris’tir. Paris’ten sonra en kalabalık kentler Marsilya, Lyon ve Nice’tir. Ülkenin nüfus artışında ülkeye her yıl 150.000 kadar gelen göçmenlerin payı önemli bir yer tutmaktadır. Gelen göçmenlerin büyük kısmı Fransız vatandaşlığına geçmektedirler. Göçmen nüfus içerisinde en büyük paya sahip olanlar gruplar ise sırasıyla Portekiz, Cezayir ve Fas kökenlilerdir. Fransa’da Türk nüfus toplam nüfus içerisinden aldığı payın % 4 olduğu tahmin edilmektedir.

 

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Tarım

Fransa’nın 543.965 km² olan topraklarının %52 si tarım arazisi olarak kullanılırken % 31,4 lük bölümü ormanlık arazi ile kaplıdır. AB ülkeleri içerisinde en büyük tarım üreticisi ülke konumunda olan Fransa aynı zamanda dünyada ABD’den sonraki en önemli tarım ürünleri ihracatçısıdır.  1945 yılından sonra tarımın ülke ekonomisindeki göreceli önemi azalmıştır. 1970lerde ülkede tarım, balıkçılık ve ormancılık sektörlerinde çalışanların toplam sayısı 2,8 milyon iken bu sayı bugün için yarı zamanlı çalışanlar da dâhil olmak üzere 1,0 milyona düşmüştür. Fransa iklimi ve coğrafi yapısını ile bağlantılı olarak tarım için son derece elverişli koşullara sahip bir ülkedir.

Balıkçılık

Fransa 2012 yılında 426 000 ton su ürünü avlanmış, akua kültür yoluyla ise 205.000 ton üretim yapılmıştır. 41 000 ton yosun ve benzeri su ürünü çıkartılmıştır.  Ülkede 14.000 balıkçı vardır. AB ülkeleri arasında Danimarka, İspanya ve İngiltere’nin ardından dördüncü büyük üretici konumundadır. Fransa 2013 yılı verilerine göre  5 milyar dolar değerindeki balık ve su ürünü ithalatı ile dünyada 5. Avrupa’da İspanya’dan sonraki 2. sıradaki ithalatçı ülkedir. İhracatta ise 2013 verilerine göre dünya ihracatında 1,4 milyar Dolar ile 22., AB ülkeleri arasında ise ihracatta 7. Sırada yer almaktadır.

Madenler ve Enerji Kaynakları

19. yüzyılın sonlarından ikinci Dünya Savaşının ertesine kadar ülkede madencilik önemli bir sektör olmuş, özellikle kömür ve demir cevheri kaynakları Fransa’nın zenginleşmesinde önemli rol oynamıştır. Ancak zaman içerisinde kömür rezervlerinin azalması ile 2007 yılında devlete ait kömür işletmeleri kapatılmıştır. Bu nedenle artık ülkede kömür kullanılmamaktadır. Diğer taraftan bir zamanlar zengin demir yataklarına sahip Loraine bölgesinde rezervler artık bitme noktasına gelmiştir. Bu nedenle Dunkirk yakınındaki ve Fos’ta yer alan demir çelik fabrikaları ithal girdi ile çalışmaktadır. Fransa’nın enerji politikası 1970’lerdeki petrol krizinin öncesinde enerji bağımlılığını azaltma yönünde politikalar uygulamaya konmuştur. Bu politikalarla Fransa’nın uzun dönem enerji ihtiyaçlarının güvenli bir şekilde sağlanması hedeflenmiştir. 

 

Ülkenin yürüttüğü enerji politikası kapsamında;

Her türlü enerjinin (elektrik, doğal gaz, akaryakıt, katı yakıt vs.) uzun süreli, garantili ve güvenli bir şekilde temini,

Enerjinin rekabet edebilir fiyatlarla piyasaya sunularak kamu ve özel sektördeki enerji firmalarının hem iç piyasada hem de uluslararası piyasalarda uyumlu ve rekabet içinde çalışmasının sağlanması,

Çevreye ve gelecek nesillere duyarlı temiz enerji üretimini sağlayacak modellerin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda, Fransa petrol bağımlılığını başka enerji kaynakları bularak azaltmak, enerji ithalatını istikrarlı ülkelerden yapmak ve yerel enerji üretimini artırmak şeklinde özetlenebilecek uygulamalar sayesinde; ısıtma amacıyla artık petrol yerine daha çok elektrik (büyük bölümü ülke içi kaynaklardan sağlanmakta) ve doğal gaz (halen büyük bölümü ithalat yoluyla karşılanan ) kullanmaktadır.

Fransa AB’ye uyum çerçevesinde elektrik ve doğal gaz sektörleri özelleştirilmiştir.

Ayrıca nükleer enerji, Fransa’da enerji üretiminde önemli bir rol oynamakta olup Fransa’nın tükettiği elektriğin %80’i nükleer teknoloji ile üretilmektedir. Ülkede 58 adet nükleer tesis vardır ve bir tanesi de yapım aşamasındadır. Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi tarafından yayınlana rapora göre Fransa enerji tüketiminin üçte biri petrolden sağlanmaktadır ve petrole olan bağımlılık son on yıl içerisinde azalmaktadır. Fransa’nın fosil kaynaklı enerji kaynağı çok kısıtlıdır Petrol, doğal gaz ihtiyacının önemli bölümü ile kömür ihtiyacının tamamını ithal etmektedir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Fransa, eğitimli işgücü, kaliteli altyapısı ve büyük pazarı dolayısıyla önemli ölçüde doğrudan yabancı sermaye çeken bir ülkedir. Ancak diğer gelişmiş ülkelere kıyasla düşük düzeyde Ar-Ge yatırımları, yüksek vergi yükü ve ağır bürokrasisi nedeniyle yabancı sermaye çekmede gerçek potansiyelini yakalayamamakta, hatta Fransız firmaları Doğu Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın düşük vergi ve ucuz işgücünden yararlanmak için yurtdışına yatırım yapmaktadırlar. Fransa’ya en çok doğrudan yabancı sermaye yatırımında bulunan ülkeler sırasıyla; Hollanda, İngiltere, ABD, Almanya, Belçika, İsviçre, İtalya, Japonya, İspanya ve Kanada’dır.

İşadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler

 Fransa’da ticari ilişkiler uzun vadeli plan ve programlar hedef alınarak kurulmaktadır. Fransızların iş ilişkilerini uzun zamana yaymaktadırlar. Fransız firmalarla temasa geçmek için uzun süre önceden randevu almak gerekmekte olup planlı hareket edilmesi iş ilişkisinde güven sağlamaktadır. Fransızlar ticari ilişkilerde olduğu gibi iş akış sürecinde ve iş yerlerinde iyi organize edilmiş ve planlanmış şekilde çalışmayı tercih etmektedirler. Fransa’daki iş adamları ticari ilişkilerinde risk almak istememektedirler. Yapılan araştırmalar Fransız iş adamlarının belirsizlikten kaçınma eğilimi içinde olduklarını göstermektedir. Fransızlar işbirliği içerisine girecekleri iş ortaklarını tanıyıp güvenmeleri için zamana ihtiyaç duyarlar. İş birliğine girmeyi planladıkları muhtemel ortaklarının çalışma ortamını ve koşullarını yerinde görüp izlemek ise güven kazanılması ve pekiştirilmesinde ayrıca önemli bir rol oynamaktadır.

Ayrıca, firmalar / müşteriler ile yakın ilişki ve temas içerisinde olunması Fransızların tercih ettiği bir davranıştır. Fransızlar ölçülü olmak kaydıyla samimiyete değer vermektedir. Ancak, iş görüşmeleri analitik, eleştirel ve mantıklı konuşma ve fikirler paralelinde geçmektedir. Uygulanması planlanan bir proje tüm ayrıntıları ile birlikte incelenmektedir. Fransız iş kültüründe ticari ilişkiler ancak otoriteye sahip en yüksek mevkideki kişilerin onay vermesi halinde başlayabilmektedir. İş görüşmelerinin aracı kimseler ile yapılmadığının bilinmesi ticari ilişkilerin gerçekleşmesi açısından önemlidir. Ayrıca, ülkede yerleşmiş kültürel normlardan sapılması ticari hayatta kabul görmeyen bir davranıştır. Fransa’da fuarlara devamlı katılım da gerek yeni iş bağlantılarını yapılması gerekse mevcut ilişkilerin pekiştirilmesinde verimli sonuçlar vermektedir. Buna ek olarak Fransa'nın Afrika bağlantılarının da, özellikle fuarlar aracılığıyla firmalarımıza fırsatlar sunduğu gözlenmektedir.

Para Kullanımı

1889/2005 sayılı AB Yönetmeliği çerçevesinde çıkartılan 195/2008 sayılı Kararname uyarınca, AB ülkelerine (Fransa dahil) giriş ve çıkışlar esnasında 10.000 euroyu aşan miktardaki her türlü nakit para ve anılan kararnamenin 1.maddesi uyarınca nakit para olarak kabul edilen çek, senet vb. kıymetli evrakın Gümrük idaresine bildirilmesi gerekmekte olup , sözkonusu bildirim yapılmadığı takdirde, kontrollerde tespit edilen nakit para/kıymetli evrakın değerinin 10.000 euroyu aşan kısmınının % 40’sine kadar varan miktarlarda cezai müeyyidenin, ayrıca nakit para/kıymetli evraka el konulmasının söz konusu olmaktadır. Bu çerçevede, ağır cezai müeyyidelerle karşılaşılmaması bakımından vatandaşlarımızın Fransa'’ya (ve diğer AB ülkelerine) yapacakları seyahatler esnasında ve AB ülkelerinden ayrılırken yanlarında bulunduracakları nakit para ve kıymetli evrakla (başkasına devredilmesi önünde bir kısıtlama olmayan nama yazılı çekler dahil) ilgili beyan yükümlülüklerine riayet etme konusunda azami hassasiyet göstermelerinin yararlı olacaktır.

Pasaport ve Vize İşlemleri

Fransa, Türk vatandaşlarından mavi pasaporta sahip olanlar için vize uygulamaktadır. Vize işlemleri için Fransa’nın Türkiye’de bulunan konsolosluklarının vize servislerine başvurmak gerekmektedir. Ticari vize başvurusu için gerekli formlar ve belgeler ile ilgili detaylı bilgi Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği internet sayfasında bulunmaktadır.

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri

Fransa’da çalışma saatleri sabah 08:30 – 09:00 saatleri arasında başlamaktadır. Mesai bitiş saati ise 18:30 – 19:00 saatleridir. Öğle arası ise iki saat sürmektedir. Başkent Paris’te öğle yemeği saati 13:00 iken diğer şehirlerde 12:30’dur. İş görüşmeleri için uygun görülen saatler ise 11:00 – 15:30 olarak öngörülmektedir. Ülkede birçok resmi tatil günü bulunmaktadır. Fransa’daki resmi tatil günlerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki web adresinden elde edebilirsiniz. Ayrıca resmi çalışma saatlerinin haftalık 35 saate indirilmesi sonrasında, genellikle eğitim ve paskalya tatillerinde 14 – 16 günlük periyotlar ile kısa çalışma haftası uygulanmaktadır.

Ulaşım

Fransa’daki tüm büyük şehirlerde hava alanı bulunmaktadır. Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan Paris, Lyon ve Nice’e direkt uçuşları bulunmaktadır. Hava yolu ulaşımı bakımından Fransa çok merkezi bir konumdadır. Bu yüzden bir çok büyük firmanın Fransa’ya direkt uçuşları vardır.

Yerel Saat

Fransa’daki yerel saat Türkiye yerel saatinin 1 saat gerisindedir.

Telefon Kodları

Fransa’nın uluslar arası telefon kodu + 33’tür.

İLGİLİ HABERLER

Mevcut öğe yok

Yorumlar

Yorum yapmak için giriş yapın
Giriş Üye Ol